Aktuality


 

 

Novější 1

VYUŽITÍ PIVNÍCH SETŮ, PÁRTY STANU A SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI V ROCE 2016

     V roce 2016 byl v rámci veřejných akcí pro občany 9 x využitý párty stan, včetně pivních setů. Pro soukromé oslavy místních občanů 4x  párty stan, včetně pivních setů.

     Společenská místnost v Lipovici byla využita pro veřejné akce v rámci obce  9x za rok. Pro soukromé oslavy, schůze, jednání společenstev místních občanů - 48 x za rok. Dále je tato místnost využívána v rámci obce, na schůze zastupitelstva cca 1X měsíčně.VYUŽITÍ STOLNÍHO TENISU 2016

     Stolní tenis je v obci poměrně oblíbený sport dospělými i dětmi. V roce 2016 byla sportovní místnost využita průměrně 93mi hráči měsíčně. Hráči odehráli průměrně193 hodin za měsíc, za kalendářní rok 2016 odehráli průměrně 2310 hodin.
      V těchto záznamech však nejsou započítány odehrané hodiny sportovců v rámci tenisového turnaje a jiných veřejně pořádaných akcí obcí Lipovice a SDH.
      V letních měsících zejména děti využívají také možnosti hry na venkovním tenisovém stole, což není nijak evidováno.
     Díky těmto možnostem mají děti skvělé výsledky a výborně se umísťují nejen při školním tenisovém turnaji, ale na jiných veřejných soutěžích.

Simona CARVANOVÁ - zastupitelka

tenis.JPGOkrsek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Strunkovice nad Blanicí

Dne 7.5.2016 se uskutečnilo na fotbalovém hřišti Blaníku ve Strunkovicích n/Bl okrskové kolo soutěže v požárním sportu, které pořádalo  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsek Strunkovice nad Blanicí. Soutěže se zúčastnilo 17 družstev z  8 sborů (Dub, Lipovice , Javornice, Protivec , Šipoun ,Velký Bor, Svojnice a Strunkovice n/Bl ). Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií. Muži I. (do 35 let) a Muži II. (nad 35 let) ,Ženy a veteráni (nad 50 let). Všechny sbory prováděly požární útoky.

Výsledky v kategorii muži I: 1.Šipoun A, 2.Protivec, 3.Lipovice, 4.Šipoun B, 5.Svojnice, 6.Strunkovice

Výsledky v kategorii muži II: 1.Javornice, 2.Protivec A, 3.Šipoun A, 4.Dub, 5.Lipovice, 6.Velký Bor,

                                                 7.Protivec B, 8.Šipoun B

                 Kategorii veteráni: 1.Protivec B, Šipoun B

                 Kategorii    Ženy I: 1.Dub, 2.Javornice, 3.Lipovice

Poděkování patří všem, kteří se soutěže zůčastnily, také mladým hasičům z Dubu za předvedení pěkného požárního útoku, všem sponzorům, Strunkovickým hasičům za přípravu areálu i všem těm kteří přišli podpořit dobrovolné hasiče a jejich záslužnou práci.

                                                                                               Starosta okrsku Jaroslav Chán

 

SDH výsledky.jpgKROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ - SDH LIPOVICE

 

     SDH Lipovice založilo kroužek malých hasičů. Děti se v kroužku učí jak a čím hasit požár, značky pro orientaci v terénu, zdravovědu, jak používat ochranné pomůcky, jak a kde ohlásit požár a jiná nebezpečí. A především prevenci, jak se chovat v lese, jak předcházet požáru doma i v přírodě.

     V zimních měsících jde především o teorii a přípravu na protipožární zásah, který si děti vyzkouší poprvé letos na jaře za asistence zdejších členů SDH. První protipožární útoky se budou děti učit s technikou pro dospělé takzvaně na sucho. Pokud se povede získat peníze na technické vybavení pro děti, budou se malí hasiči z Lipovice účastnit soutěží v požárním sportu a navážou na obnovenou tradici v obci.

     Kroužek úspěšně vedou členky SDH Simona Carvanová a Eva Prášková a probíhá každé úterý od 18:00 hodin v klubovně SDH Lipovice.

 POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA DO 31.12.2016

Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně napojený na teplovodní soustavu, jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů na odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, který je uveden na webových stránkách Hospodářské komory. Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem, kde bude uvedeno - název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění.

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem, pokud jsou konstrukčně podobné kotlům vyráběných tímto výrobcem.

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?
Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je uchovávat pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Co se stane, pokud na výzvu obce s rozšířenou působností nepředložím protokol o kontrole?
Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 20.000,- Kč. Právnické osobě a fyzické podnikající osobě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Jak zjistím příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.

Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo letošním roce povinnost zajistit provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty?
Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně. Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.Změna svislého dopravního značení místní úpravy provozu na pozemních komunikací

Datum konání: 15. 8. 2016

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy č. 1448 a místních komunikacích v itravilánu obce Lipovice, Konopiště místní zastupitelé jednohlasně odsouhlasili projekt "Změna svislého dopravního značení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích byl požádán Jihočeský kraj k finanční podpoře projektu. Rozhodnutím o poskytnutí dotace - usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 165/2016/ZK-23 ze dne 19.5.2016, byla obci Lipovice přiznána dotace  po vyúčtování v celkové výši 30.976,- Kč. Uznatelné náklady projektu činily 38.720,- Kč. Jihočeský kraj uzavřel s obcí Lipovice smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZ/1559/2016 (reg.č.420-01-012/16).

Díky této finanční podpoře se podařilo projekt úspěšně zrealizovat ve stanoveném termínu a 15. srpna 2016 mohli občané obce zaregistrovat změny v řízení silničního provozu. Pevně věříme, že uvedená změna povede ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Děkujeme Jihočeskému kraji za finanční dotaci.                         
Bez názvu.jpgREKONSTRUKCE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI

Zastupitelstvo obce v roce 2015 rozhodlo o provedení rekonstrukce místnosti, bývalé prodejny, v objektu obecního úřadu v Lipovicích. Záměrem zastupitelů bylo vytvoření kulturního prostředí pro možnost pořádání společenských aktivit. Na realizaci projektu se z velké části účastnili "bratři a sestry" Sboru dobrovolných hasičů Lipovice, čímž podstatně snížili finanční náklady s opravou spojené. Tímto vyslovujeme velké poděkování SDH Lipovice... Věříme, že nově zrekonstruované prostory budou k užitku všem občanům a návštěvníkům naší obce.

DSC05054.jpg  DSC05079.jpg  DSC05139.jpg  DSC05244.jpg

... další fotografie jsou ke stažení zde ...VÝSLEDKY ROZBORU VODY, INVESTICE - SRPEN 2015

Dne 18. srpna 2015 proběhlo jednání zastupitelstva obce Lipovice. V rámci veřejného zasedání byla mimo jiné projednávána oblast úpravy kvality pitné vody, výsledky kontrolních zjištění a plán údržby (včetně předběžné kalkulace), servisních prací a investice nutných pro vodovod Lipovice – Konopiště.

Provedenou bilancí příjmů a výdajů je zjišťováno, že investice na dodávku pitné vody (celkem 276.456,- Kč za rok 2014 – není započteno zakoupení zařízení na údržbu vody) výrazně převyšují příjmy (celkem 182.540,- Kč za rok 2014).

 Podrobný přehled investic – voda 2014:

Položka

Cena v Kč

Poznámka

Odměny

18.000,-

 

Materiál (nákup)

6.654,-

 

Elektrická energie

48.972,-

 

Ostatní služby

55.396,-

 

Opravy, údržba

147.434,-

Není započtena úpravna vody

Bližší informace a zápis ze zastupitelstva naleznete na: http://www.obeclipovice.cz/index.php?nid=9913&lid=cs&oid=2116275

K nahlédnutí jsou aktuální informace o kvalitě vody v Lipovicích a Konopišti viz odkaz níže:

Protokol o výsledku rozboru pitné vody v Konopišti - 11.8.2015

Protokol o výsledku rozboru pitné vody v Konopišti - 20.7.2015

Protokol o výsledku rozboru pitné vody v Lipovicích - 20.7.2015

Protokol o výsledku rozboru pitné vody v Lipovicích - 16.12.2015SPOTŘEBA EL. ENERGIE - REKONSTRUKCE SVO

Zastupitelé obce Lipovice předkládají vyúčtování spotřeby elektrické energie za uplynulé období. Jak vyplývá z uvedeného grafu, v zatepleném a částečně zrekonstruovaném objektu obecního úřadu dochází k úspoře spotřeby elektrické energie (úspora 16 238,- Kč). Náklady na provoz objektu jsou dále sníženy o 10 600,- Kč á rok, kdy se jedná o nájem za využití některých prostor obecního úřadu. Další úspory ve spotřebě elektrické energie jsou předpokládány po provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitách Konopiště, Lipovice+Žabrakov a instalace LED žárovek. Projekt rekonstrukce SVO bude částečně spolufinancován z dotačních titulů.

Graf - spotřeba el. energie

 Vaši zastupitelé......

DODATEK K REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

V současné době již veřejná prostranství obce Lipovice, Žabrakov a Konopiště osvětluje  příjemné modré světlo z LED žárovek. Celková investice na výměnu moderního a bezporuchového osvětlení se pohybuje v částce cca 140.000 ,- Kč. Tento výdaj obce byl snížen poskytnutím dotace v částce 30.050,- Kč. Návratnost investice, při ceně snížené poskytnutím dotační podpory, je 2,7 roku (viz odkaz pod textem). V budoucnu by nemělo docházet k výpadkům veřejného osvětlení, tak jak bylo registrováno hlavně v Konopišti. Zastupitelé obce budou zvažovat a tipovat další lokality k instalaci LED SVO za účelem zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku a podobně. 

SVO - návratnost investice - detailní přehled nákladůKVALITA VODY V OBCI

Zastupitelstvem obce bylo v uplynulém období rozhodnuto o zakoupení a instalaci zařízení k úpravě kvality pitné vody v části "Lipovice". V obci Lipovice dochází k tzv." náporovému" odběru vody, a proto bylo přistoupeno k zakoupení obdobného zařízení, které bylo v minulosti instalováno v Konopišti.

K nahlédnutí jsou i informace o vodném a stočném, a o kvalitě vody v Lipovicích a Konopišti viz odkaz níže.

 

Protokol o zkoušce - zkouška voda Lipovice (duben 2017).pdf

Protokol o zkoušce - zkouška voda Konopiště (duben 2017).pdf

Protokol o zkoušce - zkouška voda Lipovice, Konopiště (duben 2016).pdf

Protokol o zkoušce č. 37947 - zkouška voda Konopiště (duben 2015).pdf

Protokol o zkoušce č. 37948 - zkouška voda Lipovice (duben 2015).pdf

Vodné a stočné 2014-2015 - informace

Kontaktní osoby:             Jan Toman, tel.: 607 102 694, Ing. Pavel Bártík, tel.: 606 260 221Novější 1

U KNEDLÍKA KONOPIŠTĚ

22.10.2018 -26.10.2018.jpg

OŘEZ DŘEVIN - E-ON

uPOZORNĚNÍ.jpg

ODEČTY VODOMĚRŮ

ODEČTY VODOMERŮ.jpg

POJÍZDNÁ PRODEJNA

33396196_2077546362274347_8316534789460983808_n.jpg

PORADNA PRO SENIORY

Poradna pro seniory.jpg

HOSPŮDKA U KNEDLÍKA

otevírací doba - změna.jpg

KULTURNÍ AKCE 2018

Vážení spoluobčané, v odkazu níže naleznete informace o připravovaných kulturních akcích v roce 2018 na území obce.

..klikněte na obrázek

KULTURNÍ AKCE 2018.jpg

CENÍK - TĚŽBA DŘEVA

ceník dřeva od 4.9.2018.jpg

STOLNÍ TENIS

Obec Lipovice Vám nabízí sportovní vyžití - stolní tenis (v budově obecního úřadu, v nově zrekonstruované společenské místnosti). Hraní stolního tenisu je bezplatné a možné po dohodě s NOVĚ pověřenou osobou:

Simona CARVANOVÁ
tel.: 734 552 656

Aktuality
STOLNÍ TENIS - OZNÁMENÍ.pdf
stolní tenis.jpg

OČIMA NÁVŠTĚVNÍKŮ ...

V odkazu je článek o naší obci .... šumavská romantika a krása naší obce získává srdce našich návštěvníků...

http://www.pohora.cz/lipovice-jihocesky-puvab-v-letnich-barvach/

JAKÉ BUDE POČASÍ?

Počasí v Lipovicích a okolí
..... aktuálně a budoucí

Meteoradar

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

www.epusa.cz

www.ochranaobyvatel.cz

 

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín